Regulamin sklepu i usług cyfrowych


§1. Postanowienia wstępne

 • Regulamin określa warunki umów zawieranych za pośrednictwem sklepu, a także warunki świadczenia usług cyfrowych za pośrednictwem strony internetowej oraz warunki dostarczania Newslettera.
 • Każdy Klient i Użytkownik są zobowiązani zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.


§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 • Sprzedawca – Content by Alexa Aleksandra Trachim, Mikołowska 7/11 40-067 Katowice, NIP: 9691551717
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zapisu na Newsletter lub korzysta z Usług cyfrowych, a tym samym zawierająca ze Sprzedawcą Umowę.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej lub korzystająca z nieodpłatnej usługi cyfrowej oferowanej przez Sprzedawcę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 • Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: www.alexatrachim.com
 • Sklep – funkcjonalność Strony internetowej, za pomocą, której Klient może dokonać zakupu, dostępna pod adresem: www.alexatrachim.com
 • Produkt cyfrowy – dostępne w asortymencie Sprzedawcy treści cyfrowe wytwarzane i dostarczane Klientowi w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. ebook w formie pliku pdf wysłany drogą elektroniczną; dostęp do kursu online), które stanowią przedmiot Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 • Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych.
 • Konsultacje – usługa świadczona przez Sprzedawcę w formie spotkania online.
 • Newsletter – treści cyfrowe dostarczane do osób, które dokonały zapisu za pomocą Formularza zapisu zamieszczonego na Stronie internetowej. Zawartość Newslettera obejmuje również tzw. lead magnet (prezent za zapis), który jest jednorazowo dostarczony Użytkownikowi po zapisie na Newsletter.
 • Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu dokonania zakupu w Sklepie, uzyskania dostępu do zakupionej treści i/lub usługi cyfrowej lub uzyskania dostępu do bezpłatnej usługi cyfrowej lub Newslettera.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są Produkty i Usługi cyfrowe wybrane przez Klienta do zakupu, a także dający możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 • Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów cyfrowych, Usług cyfrowych, Konsultacji lub innych usług 1:1 do Koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu płatności.
 • Formularz zapisu – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający zawarcie umowy na usługę dostarczania Newslettera.
 • Checkbox rejestracji – checkbox „załóż konto” w formularzu zamówienia.
 • Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz dodawania komentarzy – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający Użytkownikowi zamieszczenie komentarzy pod wpisami blogowymi na Stronie internetowej.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
 • Operator płatności – Systemy płatności: Stripe Payments Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowej Rejestru Sądowego, pod numerem wpisu 16, numer KRS 0000937028, numer NIP 7011062474 ORAZ PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.
 • Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep lub Formularz na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.

 

§3. Sposób kontaktu ze Sprzedawcą

 • Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: rockowa@alexatrachim.com,
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej,
  • a także telefonicznie pod numerem: +48 515 763 893 w godz. 10-14 w dni robocze.
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Santander Bank Polska 80 1090 1186 0000 0001 5073 7081


§4. Środowisko cyfrowe Klienta

 • Do korzystania ze Strony internetowej oraz Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania Zamówień i korzystania z Produktów i Usług cyfrowych, Konsultacji lub innych usług 1:1 oferowanych przez Sprzedawcę niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  • przeglądarka plików pdf, Excel lub Google Sheets, Word lub Google Docs,
  • aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • w przypadku niektórych Produktów cyfrowych oraz usług (np. webinarów na żywo, konsultacji online, programów wsparcia) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów i spotkań online, profil na Facebooku umożliwiający uczestnictwo w grupie), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej.
 • Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu oraz korzystanie z funkcjonalności Strony internetowej oraz Produktów, Usług cyfrowych i Konsultacji, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej i Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta.

§5. Newsletter

 • Sprzedawca za pomocą Strony internetowej umożliwia zapis na Newsletter. Warunki świadczenia tej usługi Sprzedawca opisuje na Stronie internetowej.
 • W celu otrzymywania Newslettera należy podjąć następujące kroki:
  • wypełnić formularz zapisu na Newsletter;
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki Newslettera obejmującego marketing bezpośredni produktów i usług cyfrowych Sprzedawcy;
  • zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki oraz dokonać zapisu, klikając przycisk „Zapisuję się” lub „Wbijam”.
  • następnie odszukać wiadomość email od Sprzedawcy wysłaną na adres podany w formularzu zapisu i kliknąć przycisk potwierdzający zapis na Newsletter.
 • Pierwszy Newsletter wraz z prezentem za zapis zostanie dostarczony niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika newslettera czynności określonych w ust.2. Kolejne Newslettery będą dostarczane przez Sprzedawcę z częstotliwością określoną w opisie Newslettera zmieszczonym na Stronie internetowej.
 • Umowa o dostarczanie Newslettera jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o dostarczanie Newslettera można rozwiązać poprzez wypisanie się wg instrukcji zawartej w każdym Newsletterze lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email lub pisemnie na adres podany w §3 Regulaminu.

§6. Usługi cyfrowe

 • Sprzedawca umożliwia korzystanie z następujących usług cyfrowych:
  • dostęp i przeglądanie nieodpłatnych treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystanie z dostępnej wyszukiwarki treści,
  • umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji,
  • dostęp i przeglądanie odpłatnych treści cyfrowych (np. kursy online, materiały szkoleniowe, etc. umieszczone na platformie),
 • Umowy o świadczenie Usług cyfrowych są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto po zalogowaniu się do Konta lub przesyłając żądanie Sprzedawcy na adres email podany w §3. Z pozostałych usług można zrezygnować, zaprzestając ich korzystania.

§7. Odpłatne Produkty i Usługi cyfrowe oraz Konsultacje

 • Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie Zamówienia zgodnie z §9 Regulaminu, zawarcie Umowy o dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (Produkty i Usługi cyfrowe). To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu lub Usługi cyfrowej (np. ebook, webinar, kurs online). Szczegółowe opisy, w tym funkcjonalności Produktów i Usług cyfrowych Sprzedawca przedstawia w ich opisach na Stronie internetowej i/lub w Sklepie.
 • W przypadku Produktów i Usług cyfrowych, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca spełnia świadczenie, zapewniając Klientowi dostęp przez czas wskazany w opisie Produktu lub Usługi cyfrowej.
 • W przypadku Produktów i Usług cyfrowych, które Sprzedawca oferuje w przedsprzedaży, Sprzedawca spełnia świadczenie w terminach wskazanych w ich opisach udostępnionych na Stronie internetowej.
 • Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia również zawarcie umowy na przeprowadzenie Konsultacji online. Szczegóły Konsultacji, w tym ich zakres oraz czas trwania, Sprzedawca określa w opisie Konsultacji lub innych usług 1:1 zamieszczonym na Stronie internetowej i Sklepie.
 • Konsultacje i pozostałe usługi 1:1 są świadczone w języku polskim.
 • Konsultacje i pozostałe usługi 1:1 są realizowane w dni robocze wskazane przez Sprzedawcę. Klient może wybrać odpowiadający mu termin za pomocą kalendarza udostępnionego na Stronie internetowej.
 • Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie dostępu do Produktu cyfrowego, Usługi cyfrowej lub potwierdzonym terminie Konsultacji lub innej usługi 1:1 nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.

§8. Zakładanie Konta w Sklepie

 • Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 • W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji lub oznaczyć odpowiedni checkbox w Formularzu zamówienia.
 • Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto, korzystając z funkcjonalności Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3. Usunięcie konta oznacza brak dostępu do danych zgormadzonych na Koncie.

§9. Zasady składania Zamówień

 • Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 • Składanie Zamówień w Sklepie możliwe jest:
  • po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §8 Regulaminu
  • lub bez zakładania Konta, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 • W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji należy:
  • wybrać Produkt cyfrowy, Usługę cyfrową, Konsultację lub inną usługę 1:1 będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności”,
  • wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres email, na który ma nastąpić dostarczenie Produktu lub Usługi cyfrowej (jeśli dotyczy),
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego lub realizację usługi w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy) i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  • dokonać płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
 • W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
  • wybrać Produkt cyfrowy, Usługę cyfrową, Konsultację lub inną usługę 1:1 (usuń, jeśli nie oferujesz konsultacji ani innych usług 1:1) będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności”,
  • przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostarczenie Produktu lub Usługi cyfrowej (jeśli dotyczy) oraz zaznaczyć pole „Stworzyć konto?”,
  • przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin, wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego lub realizację usługi w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy) i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  • dokonać płatności, w wybrany wcześniej sposób.
 • Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 • Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 • Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę” między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa.
 • Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy, potwierdzenie otrzymania zgody Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy) a także kopię treści niniejszego Regulaminu.


§10. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

 • Ceny Produktów cyfrowych, Usług cyfrowych, Konsultacji i pozostałych usług 1:1 są określone w ich opisach dostępnych na Stronie internetowej i w Sklepie.
 • Wszystkie ceny na Stronie internetowej i Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 • Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie cyfrowym, Usługach cyfrowych, Konsultacjach i pozostałych usługach 1:1 w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §9 Regulaminu.
 • Cena za Produkt cyfrowy, Usługę cyfrową, Konsultacje lub pozostałe usługi 1:1 jest całkowitą kwotą do zapłaty przez Klienta a Klient jest informowany o niej na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy.
 • Z dostarczeniem Produktu cyfrowego lub nieodpłatnej Usługi cyfrowej nie wiążą się żadne koszty dostawy.
 • Dostęp do Produktów i Usług cyfrowych jest wysyłany Klientowi na podany w zamówieniu adres emailowy.
 • Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
  • płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  • karta debetowa,
  • karta kredytowa,
  • przelewy elektroniczne,
  • płatności mobilne, w tym BLIK.
 • Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się w Formularzu zamówienia.
 • Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§11. Termin dostarczenia Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej

 • Sprzedawca Produkt cyfrowy i/lub Usługę cyfrową dostarcza Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy lub Usługa cyfrowa mają być dostarczone w późniejszym terminie (przedsprzedaż), Sprzedawca wyraźnie o tym informuje w opisie Produktu i Usługi cyfrowej dostępnym na Stronie internetowej lub w Sklepie.
 • Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Klientowi jako załącznik do wiadomości email, którą Sprzedawca wysyła Klientowi po zawarciu Umowy lub jako informacja o danych logowania się do platformy, z której można pobrać Produkt cyfrowy. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient uzyskał do niej dostęp.
 •  

§12. Reklamacja

(Odpowiedzialność za niezgodność świadczenia z umową)

 • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Produkt cyfrowy, Usługę cyfrową lub inną usługę zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).
 • Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z Umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
 • Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres podany w §3 Regulaminu.
 • Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.
 • Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
 • W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).
 •  

§13. Prawo odstąpienia od umowy

 • Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do:
  • umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
  • umów o dostarczanie treści cyfrowych (Produkty cyfrowe), za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku.
 • W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
 • Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać w tym celu z wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Konsument i Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 • W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy o dostarczenie treści lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z treści lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim.

§14. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 • Sprzedawca wyraża zgodę na rozwiązywanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 • W sytuacji, gdyby podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku lub strony nie zdecydowały się na nie, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§15. Prawa autorskie

 • Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów cyfrowych i Usług cyfrowych oraz Newslettera, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji.
 • Klient może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nabywca nie jest uprawniony do udostępniania tych treści ani ich poszczególnych elementów osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).
 • Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści oraz zakupionych Produktów lub Usług powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
 • Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

§16. Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://alexatrachim.com/polityka-prywatnosci/.

§17. Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym takich jak: zmiany przepisów prawa, orzeczenia organu państwowego, zmiany warunków świadczenia usług, w tym zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Sprzedawca informuje o planowanych zmianach Regulaminu poprzez ich publikację na swojej Stronie internetowej, a w przypadku Użytkowników, z którymi wiążą go Umowy zawarte przed wprowadzeniem zmian, także drogą elektroniczną na adres email Użytkownika, o ile Użytkownik podał go Sprzedawcy.
 • Zmiany obowiązują od dnia publikacji Regulaminu na Stronie, z wyjątkiem Klientów i Użytkowników, z którymi Sprzedawca zawarł Umowę przez wprowadzeniem zmian i nie została ona wykonana w całości do czasu wprowadzenia zmian. W przypadku takich Umów zmiany obowiązują nie wcześniej niż 14 dni od dnia poinformowania o nich Użytkownika i Klienta w sposób określony w ust. 3. Zmiany nie mają wpływu na prawa przez nich nabyte.
 • W przypadku zmian, które w sposób istotny zmieniają warunki zawartej Umowy, Klient i Użytkownik mają prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od dnia poinformowania ich o zmianach. Jeżeli Użytkownik lub Klient nie wypowie Umowy w tym terminie, to zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać Użytkownika i Klienta od następnego dnia po upływie terminu do wypowiedzenia Umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego, Prawa przedsiębiorców, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 13.3.2024 r.

🗃️ Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość